讀書筆記

千字文

千字文全文千字文全文帶拼音千字文全文解釋千字文解釋〖打印〗

tiān dì xuán huáng yǔ zhòu hóng huāng rì yuè yíng zè chén xiù liè zhāng
天地玄黃 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列張
hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng rùn yú chéng suì lǜ lǚ tiáo yáng
寒來暑往 秋收冬藏 閏馀成歲 律呂調陽
yún téng zhì yǔ lù jié wéi shuāng jīn shēng lí shuǐ yù chū kūn gāng
云騰致雨 露結為霜 金生麗水 玉出昆岡
jiàn hào jù què zhū chēng yè guāng guǒ zhēn lǐ nài cài zhòng jiè jiāng
劍號巨闕 珠稱夜光 果珍李柰 菜重芥姜
hǎi xián hé dàn lín qián yǔ xiáng lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng
海咸河淡 鱗潛羽翔 龍師火帝 鳥官人皇
shǐ zhì wén zì nǎi fú yī shang tuī wèi ràng guó yǒu yú táo táng
始制文字 乃服衣裳 推位讓國 有虞陶唐
diào mín fá zuì zhōu fā yīn tāng zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng
吊民伐罪 周發殷湯 坐朝問道 垂拱平章
ài yù lí shǒu chén fú róng qiāng xiá ěr yī tǐ shuài bīn guī wáng
愛育黎首 臣伏戎羌 遐邇一體 率賓歸王
míng fèng zài shù bái jū shí cháng huà bèi cǎo mù lài jí wàn fāng
鳴鳳在竹 白駒食場 化被草木 賴及萬方
gài cǐ shēn fà sì dà wǔ chang gōng wéi jū yǎng qǐ gǎn huǐ shāng
蓋此身發 四大五常 恭惟鞠養 豈敢毀傷
nǚ mù zhēn jié nán xiào cái liáng zhī guò bì gǎi dé néng mò wàng
女慕貞潔 男效才良 知過必改 得能莫忘
wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ cháng xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng
罔談彼短 靡恃己長 信使可覆 器欲難量
mò bēi sī rǎn shī zàn gāo yáng jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng
墨悲絲染 詩贊羔羊 景行維賢 克念作圣
dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng kōng gǔ chuán shēng xū táng xí tīng
德建名立 形端表正 空谷傳聲 虛堂習聽
huò yīn è jī fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng
禍因惡積 福緣善慶 尺璧非寶 寸陰是競
zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng xiào dāng jié lì zhōng zé jìn mìng
資父事君 曰嚴與敬 孝當竭力 忠則盡命
lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng sì lán sī xīn rú sōng zhī shèng
臨深履薄 夙興溫凊 似蘭斯馨 如松之盛
chuān liú bù xī yuān chéng qǔ yìng róng zhǐ ruò sī yán cí ān dìng
川流不息 淵澄取映 容止若思 言辭安定
dǔ chū chéng měi shèn zhōng yí lìng róng yè suǒ jī jí shèn wú jìng
篤初誠美 慎終宜令 榮業所基 籍甚無竟
xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng
學優登仕 攝職從政 存以甘棠 去而益詠
yuè shū guì jiàn lǐ bié zūn bēi shàng hé xià mù fū chàng fù suí
樂殊貴賤 禮別尊卑 上和下睦 夫唱婦隨
wài shòu fù xùn rù fèng mǔ yí zhū gū bó shū yóu zǐ bǐ ér
外受傅訓 入奉母儀 諸姑伯叔 猶子比兒
kǒng huái xiōng dì tóng qì lián zhī jiāo yǒu tóu fèn qiē mó zhēn guī
孔懷兄弟 同氣連枝 交友投分 切磨箴規
rén cí yǐn cè zào cì fú lí jié yì lián tuì diān pèi fēi kuī
仁慈隱惻 造次弗離 節義廉退 顛沛匪虧
xìng jìng qíng yì xīn dòng shén pí shǒu zhēn zhì mǎn zhú wù yì yí
性靜情逸 心動神疲 守真志滿 逐物意移
jiān chí yǎ cāo hǎo jué zì mí dū yì huá xià dōng xī èr jīng
堅持雅操 好爵自縻 都邑華夏 東西二京
bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng gōng diàn pán yù lóu guàn fēi jīng
背邙面洛 浮渭據涇 宮殿盤郁 樓觀飛驚
tú xiě qín shòu huà cǎi xiān líng bǐng shè páng qǐ jiǎ zhàng duì yíng
圖寫禽獸 畫彩仙靈 丙舍旁啟 甲帳對楹
sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng shēng jiē nà bì biàn zhuàn yí xīng
肆筵設席 鼓瑟吹笙 升階納陛 弁轉疑星
yòu tōng guǎng nèi zuǒ dá chéng míng jì jí fén diǎn yì jù qún yīng
右通廣內 左達承明 既集墳典 亦聚群英
dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng fǔ luó jiàng xiàng lù xiá huái qīng
杜稿鐘隸 漆書壁經 府羅將相 路俠槐卿
hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
戶封八縣 家給千兵 高冠陪輦 驅轂振纓
shì lù chǐ fù chē jià féi qīng cè gōng mào shí lè bēi kè míng
世祿侈富 車駕肥輕 策功茂實 勒碑刻銘
pán xī yī yǐn zuǒ shí ā héng yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng
磻溪伊尹 佐時阿衡 奄宅曲阜 微旦孰營
huán gōng kuāng hé jì ruò fú qīng qǐ huí hàn huì yuè gǎn wǔ dīng
桓公匡合 濟弱扶傾 綺回漢惠 說感武丁
jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chǔ gēng bà zhào wèi kùn héng
俊乂密勿 多士寔寧 晉楚更霸 趙魏困橫
jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng hé zūn yuē fǎ hán bì fán xíng
假途滅虢 踐土會盟 何遵約法 韓弊煩刑
qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng xuān wēi shā mò chí yù dān qīng
起翦頗牧 用軍最精 宣威沙漠 馳譽丹青
jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng yuè zōng tài dài shàn zhǔ yún tíng
九州禹跡 百郡秦并 岳宗泰岱 禪主云亭
yàn mén zǐ sài jī tián chì chéng kūn chí jié shí jù yě dòng tíng
雁門紫塞 雞田赤城 昆池碣石 鉅野洞庭
kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng zhì běn yú nóng wù zī jià sè
曠遠綿邈 巖岫杳冥 治本于農 務茲稼穡
chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
俶載南畝 我藝黍稷 稅熟貢新 勸賞黜陟
mèng kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí shù jī zhōng yōng láo qiān jǐn chì
孟軻敦素 史魚秉直 庶幾中庸 勞謙謹敕
líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè yí jué jiā yóu miǎn qí zhīzhí
聆音察理 鑒貌辨色 貽厥嘉猷 勉其祗植
xǐng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ lín gāo xìng jí
省躬譏誡 寵增抗極 殆辱近恥 林皋幸即
liǎng shū jiàn jī jiě zǔ shuí bī suǒ jū xián chù chén mò jì liáo
兩疏見機 解組誰逼 索居閑處 沉默寂寥
qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāo yáo xīn zòu lèi qiǎn qī xiè huān zhāo
求古尋論 散慮逍遙 欣奏累遣 戚謝歡招
qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo pí pá wǎn cuì wú tóng zǎo diāo
渠荷的歷 園莽抽條 枇杷晚翠 梧桐早凋
chén gēn wěi yì luò yè piāo yáo yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo
陳根委翳 落葉飄搖 游鹍獨運 凌摩絳霄
dān dú wán shì yù mù náng xiāng yì yóu yōu wèi zhǔ ěr yuán qiáng
耽讀玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 屬耳垣墻
jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng
具膳餐飯 適口充腸 飽飫烹宰 饑厭糟糠
qīn qī gù jiù lǎo shào yì liáng qiè yù jì fǎng shì jīn wéi fáng
親戚故舊 老少異糧 妾御績紡 侍巾帷房
wán shàn yuán xié yín zhú wěi huáng zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng
紈扇圓潔 銀燭煒煌 晝眠夕寐 藍筍象床
xián gē jiǔ yàn jiē bēi jǔ shāng jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng
弦歌酒宴 接杯舉觴 矯手頓足 悅豫且康
dí hòu sì xù jì sì zhēng cháng qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng
嫡后嗣續 祭祀蒸嘗 稽顙再拜 悚懼恐惶
jiān dié jiǎn yào gù dá shěn xiáng hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng
箋牒簡要 顧答審詳 骸垢想浴 執熱愿涼
lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng zhū zhǎn zéi dào bǔ huò pàn wáng
驢騾犢特 駭躍超驤 誅斬賊盜 捕獲叛亡
bù shè liáo wán jī qín ruǎn xiào tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rén diào
布射遼丸 嵇琴阮嘯 恬筆倫紙 鈞巧任釣
shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào máo shī shū zī gōng pín yán xiào
釋紛利俗 竝皆佳妙 毛施淑姿 工顰妍笑
nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuán jī xuán wò huì pò huán zhào
年矢每催 曦暉朗曜 璇璣懸斡 晦魄環照
zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào jǔ bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào
指薪修祜 永綏吉劭 矩步引領 俯仰廊廟
shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào gū lòu guǎ wén yú méng děng qiào
束帶矜莊 徘徊瞻眺 孤陋寡聞 愚蒙等誚
wèi yǔ zhù zhě yān zāi hū yě
謂語助者 焉哉乎也
?

相關推薦

 • 三字經
 • 百家姓
 • 千字文
 • 弟子規
 • 聲律啟蒙
 • 幼學瓊林
 • 道德經
 • 三十六計
 • 朱子家訓
 • 洛神賦
 • 滕王閣序
 • 金剛經
 • 增廣賢文
 • 孝經
 • 蘭亭集序
 • 心經
 • 大悲咒
 • 見與不見
 • 莫生氣
 • 女兒經
 • 四大名著
 • 國學經典
 • 四書五經
 • 經史子集
 • 世界十大名著
 • 茅盾文學獎
 • 諾貝爾文學獎
 • 文學常識
 • 心理學書籍
 • 勵志書籍
 • 哲學書籍
 • 管理學書籍
 • 風水學書籍
 • 紅色經典
 • 經濟學書籍
 • 教育類書籍
 • 入黨申請書
 • 自我介紹
 • 離婚協議書
 • 個人簡歷
 • 貧困補助申請
 • 思想匯報
 • 轉正申請
 • 辭職報告
 • 工作總結
 • 檢討書
 • 心得體會
 • 自我評價
 • 承諾書
 • 述職報告
 • 求職信
 • 演講稿
 • 傳統節日
 • 民間傳說
 • 歇后語
 • 風土人情
 • 啟蒙教育
 • 行酒令
 • 文明禮儀
 • 對聯大全
 • 方言大全
 • 曲藝劇本
 • 民俗文化
 • 朝代順序表
 • 皇帝順序列表
 • 放假時間
 • 竞彩半全场中奖规则