讀書筆記

弟子規

弟子規全文弟子規全文帶拼音弟子規全文解釋弟子規解釋〖打印〗

zǒng xù

總敘

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
弟子規 圣人訓 首孝弟 次謹信
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén
泛愛眾 而親仁 有余力 則學文
rù zé xiào

入則孝

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶
fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng
父母教 須敬聽 父母責 須順承
dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng
冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定
chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
出必告 反必面 居有常 業無變
shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧
wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng
物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷
qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù
親所好 力為具 親所惡 謹為去
shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū
身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞
qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián
親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢
qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng
親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲
jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn
諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨
qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng
親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床
sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué
喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕
sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng
喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生
chū zé tì

出則弟

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng
兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯
huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
或飲食 或坐走 長者先 幼者后
zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
長呼人 即代叫 人不在 已即到
chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng
稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能
lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì
路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立
qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú
騎下馬 乘下車 過猶待 百步余
zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐
zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜
jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
進必趨 退必遲 問起對 視勿移
shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng
事諸父 如事父 事諸兄 如事兄
jǐn

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時
chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手
guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè
冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切
zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì
置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢
yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā
衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家
duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則
nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑
bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬
wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì
勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀
huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱
zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
執虛器 如執盈 入虛室 如有人
shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略
dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問
jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
將入門 問孰存 將上堂 聲必揚
rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
人問誰 對以名 吾與我 不分明
yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
用人物 須明求 倘不問 即為偷
jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán
借人物 及時還 后有急 借不難
xìn

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉
huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
話說多 不如少 惟其是 勿佞巧
jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī
奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之
jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán
見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳
shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯
fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
彼說長 此說短 不關己 莫閑管
jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋
jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng
見人惡 即內省 有則改 無加警
wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
唯德學 唯才藝 不如人 當自礪
ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī
若衣服 若飲食 不如人 勿生戚
wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻
wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親
wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
無心非 名為錯 有心非 名為惡
guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū
過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜
fàn ài zhòng

泛愛眾

fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài
凡是人 皆須愛 天同覆 地同載
xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
行高者 名自高 人所重 非貌高
cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
才大者 望自大 人所服 非言大
yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī
己有能 勿自私 人所能 勿輕訾
wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新
rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾
rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō
人有短 切莫揭 人有私 切莫說
dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
道人善 即是善 人知之 愈思勉
yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作
shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
善相勸 德皆建 過不規 道兩虧
fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo
凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少
jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ
將加人 先問己 己不欲 即速已
ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
恩欲報 怨欲忘 抱怨短 報恩長
dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬
shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán
勢服人 心不然 理服人 方無言
qīn rén

親仁

tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
同是人 類不齊 流俗眾 仁者希
guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi
果仁者 人多畏 言不諱 色不媚
néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo
能親仁 無限好 德日進 過日少
bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài
不親仁 無限害 小人進 百事壞
yú lì xué wén

余力學文

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
不力行 但學文 長浮華 成何人
dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
但力行 不學文 任己見 昧理真
dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
讀書法 有三到 心眼口 信皆要
fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起
kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通
xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
心有疑 隨札記 就人問 求確義
fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正
mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì huán yuán chù
列典籍 有定處 讀看畢 還原處
suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī
雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之
fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì
非圣書 屏勿視 敝聰明 壞心志
wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì
勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致
?

相關推薦

 • 三字經
 • 百家姓
 • 千字文
 • 弟子規
 • 聲律啟蒙
 • 幼學瓊林
 • 道德經
 • 三十六計
 • 朱子家訓
 • 洛神賦
 • 滕王閣序
 • 金剛經
 • 增廣賢文
 • 孝經
 • 蘭亭集序
 • 心經
 • 大悲咒
 • 見與不見
 • 莫生氣
 • 女兒經
 • 四大名著
 • 國學經典
 • 四書五經
 • 經史子集
 • 世界十大名著
 • 茅盾文學獎
 • 諾貝爾文學獎
 • 文學常識
 • 心理學書籍
 • 勵志書籍
 • 哲學書籍
 • 管理學書籍
 • 風水學書籍
 • 紅色經典
 • 經濟學書籍
 • 教育類書籍
 • 入黨申請書
 • 自我介紹
 • 離婚協議書
 • 個人簡歷
 • 貧困補助申請
 • 思想匯報
 • 轉正申請
 • 辭職報告
 • 工作總結
 • 檢討書
 • 心得體會
 • 自我評價
 • 承諾書
 • 述職報告
 • 求職信
 • 演講稿
 • 傳統節日
 • 民間傳說
 • 歇后語
 • 風土人情
 • 啟蒙教育
 • 行酒令
 • 文明禮儀
 • 對聯大全
 • 方言大全
 • 曲藝劇本
 • 民俗文化
 • 朝代順序表
 • 皇帝順序列表
 • 放假時間
 • 竞彩半全场中奖规则